Tên khác: The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
29 đánh giá
5 /5
Lượt xem
187674

Tóm tắt

Chuyển sinh main bá, dài quá nhát dịch, hết

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch

X
X